“สุริยะ” ชงเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 10,000 ล้าน เข้า ครม. พรุ่งนี้ รอรับเงินได้ภายใน มิ.ย.

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นี้ หลังจากที่กระทรวงการคลัง เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่มีอยู่ในระบบกว่า 200,000 ราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับ โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว แบ่งเป็น วงเงิน 6,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน

และวงเงิน 3,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 92 บาท โดยมีปริมาณอ้อยสดที่เข้าหีบในฤดูการผลิต 2562/2563 ทั้งหมด 37.71 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน

Advertisement

ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ไปแล้ว จำนวน 182,598 ราย คิดเป็น 95% ของจำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้จัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์อ้อยผ่าน Line Official ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ตรวจสอบปริมาณอ้อยที่ตนได้รับสิทธิตามโครงการเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าว

ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 32,000 ราย จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Advertisement