สจล.ฉายภาพ 4 ยุทธศาสตร์ หนุนการศึกษาไทย และพัฒนาสถาบัน

สจล.มองอนาคตที่มากกว่ามหา’ลัยดิจิทัล ฉายภาพ 4 ยุทธศาสตร์หนุนการศึกษาไทย ครอบคลุมการบริหารงานและพัฒนาสถาบัน พร้อมประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าลดคาร์บอนลงร้อยละ 50 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า สจล.ให้ความสำคัญในการผลิต “คนคุณภาพ” เสิร์ฟภาคอุตสาหกรรม ที่นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางแล้ว ยังต้องมีมุมมองที่เปิดกว้างในการเรียนรู้ (Life Long Learner) อยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมรับในทุกโอกาสที่เข้ามาในเส้นทางการทำงาน หรือสามารถกระโดดเข้าสู่เส้นทางอาชีพใหม่ ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

อ.คมสัน มาลีสี อธิการบดี (สจล (1)
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.

ในปีนี้จึงได้กำหนด 4 แพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพครอบคลุมการบริหารงานและพัฒนาสถาบัน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้

KLLC & GLOBAL INNOVATION ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คนไทยทุกเจน ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ KLLC โดยความร่วมมือกับสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) ที่มัดรวมเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมที่น่าสนใจมากกว่า 100 กิจกรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่คนไทยในทุกเจเนอเรชั่น

ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก (Kids University) โครงการเรียนล่วงหน้าเก็บเครดิต หลักสูตรอัพสกิลใหม่ ๆ สำหรับวัยเรียน-วัยทำงาน และโครงการสูงวัยแอคทีฟ (KMITL Elderly School)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับงานบริหารด้วยดิจิทัล

DIGITAL AND SMART UNIVERSITY ยกระดับงานบริหารและออกแบบหลักสูตรแนวใหม่ ด้วยบิ๊กดาต้า ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัล (KMITL Data Management Center : KDMC) และสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงระบบต่าง ๆ ภายในสถาบันได้ดียิ่งขึ้น

อย่าง KMITL UAPP ที่มาพร้อมความสามารถหลากรูปแบบ ทั้งเช็กตารางเรียน ทำธุรกรรมดิจิทัล ฯลฯ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับเทรนด์และความสนใจของคนรุ่นใหม่ อาทิ Skill Mapping เอไอวิเคราะห์ทักษะสำคัญที่ตลาดต้องการ

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการจัดการเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลด้วย AI CCTV 24 Hrs ระบบมอนิเตอร์ช่วยดีเทกต์บุคคลต้องสงสัย-ตรวจสอบความหนาแน่นของการจราจรได้ตลอด 24 ชม. และ KMCH Telemedicine แพลตฟอร์มขอคำปรึกษา-ติดตามอาการกับหมอ รพ.เจ้าคุณทหารลาดกระบังแบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่ความยั่งยืน

SUSTAINABLE UNIVERSITY สจล.มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยติดตั้งระบบ Solar Roof ขนาด 2 เมกะวัตต์ ที่ KLLC และหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ทำให้สามารถประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บุคลากร นักศึกษา และสังคม

โดยตั้งเป้าหมายในปี 2028 สจล.จะ “ลดปริมาณคาร์บอน” ลงร้อยละ 50 และจะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน สำหรับประเทศไทย (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050

ภายใต้บริบทของ สจล.ในการเป็นต้นแบบด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่โลกอนาคต บนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สจล.จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 9 ข้อ ของสถาบันแก่นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมลงมือการดำเนินการจัดการ คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของสถาบัน

และมุ่งสู่การลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3R คือ Reduce ลดการใช้และสร้างขยะ เช่น ลดการใช้พลาสติกแบบซิงเกิลยูส หรือวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ Reuse การนำสิ่งที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง และ Recycle การเปลี่ยนสิ่งเก่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว นำไปเป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมอาวุธให้คม

EXPANDING HORIZONS เสริมอาวุธให้คม แพลตฟอร์มความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน เช่น โครงการ KOSEN-KMITL (สถาบันโคเซ็นแห่งสจล.) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจากรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น ที่มุ่งสร้างนักนวัตกร (Practical Engineer) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EEC และร่วมมือกับ NIT (National Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน โครงการความร่วมมือกับ IBM บริษัทด้านไอทีระดับโลก พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล ได้แก่ Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur ผ่านแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild เน้นการส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills ตามความต้องการเฉพาะบุคคล

ซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจความต้องการของนักศึกษา และพบว่า 5 ทักษะหลักที่นักศึกษา สจล. ต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล, คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา และการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

รวมถึงโครงการความร่วมมือกับเทคฮับอย่างทรู คอร์ปอเรชั่น รวบรวมคอร์สออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Data Analysis, Digital Marketer, NFT และ UX Designer จากทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) นอกจากนี้ ยังได้นำเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ทั้ง IOT, AI, Cloud และ Data Analytic ร่วมเสริมศักยภาพ KMITL Data Management Center (KDMC) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน การสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านโครงการ Hackathon ของนักศึกษา และนำผลงานมาขยายผลด้านงานวิจัยต่อไป ฯลฯ

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง