ทุ่ม 12 ล้าน จัดงานวันเด็ก 13 ม.ค.ทั่วประเทศ แจกของขวัญกว่าแสนชิ้น

วันเด็ก 67 ศธ

รัฐทุ่ม 12 ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เสาร์ที่ 13 ม.ค. ทั่วประเทศ ไฮไลต์แจกของขวัญกว่าแสนชิ้น พร้อมพาเด็กเก่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ 1,220 คน เข้าพบเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 5 มกราคม 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2498 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และในปี พ.ศ. 2499 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ศธ.เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ในการเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความสำคัญของประเทศ โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาเด็ก

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

เพิ่มพูน ชิดชอบ
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ

พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวต่อว่า วันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

“การจัดงานวันเด็กในปีนี้จะมีกิจกรรมมากมาย พร้อมมีศิลปิน ดารา อาทิ นักแสดงจากละครเรื่องพรหมลิขิต มาร่วมให้ความบันเทิงจำนวนมาก ทั้งนี้ ศธ.และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ยังเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาร่วมจัดกิจกรรม โดยหวังว่าการจัดงานวันเด็กปีนี้จะมีความแปลกใหม่มากขึ้น และคาดหวังว่าการจัดงานวันเด็กปี 2568 จะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าปีนี้ รวมถึงจะเปิดห้องทำงานให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ด้วย

นอกจากนี้ผมยังคาดหวังว่า ต่อไปเด็ก ๆ จะได้มีโอกาสไปเรียนในภาคอุตสาหกรรม ดูเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้มีความฝันในการทำงาน ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า ระบบการทำงานต่าง ๆ ตามสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคือ โลกดิจิทัล เพื่อเติมเต็มทรัพยากรมนุษย์ให้ครบทุก ๆ ด้าน”

ด้านนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับมีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ที่มีผลงานและความสามารถระดับชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ/หน่วยงาน 17 หน่วยงาน จำนวน 1,220 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 604 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 279 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ประเภททีม) จำนวน 337 คน

กิจกรรมที่ 2 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานในส่วนกลางขึ้น ณ ศธ. และสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หน่วยงาน ส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด

“ศธ.ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประสานงานจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กขึ้นในทุกจังหวัด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานให้กับส่วนราชการ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบการเรียน มุ่งเน้นกิจกรรม Active Learning ที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ (Anywhere Anytime) และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน

โดยเน้นการ Coaching เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชน ที่พร้อมใจกันจัดงานเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ”

ทั้งนี้ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่ ศธ.ได้มีส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และศิลปิน ดารา นักแสดงจากละครพรหมลิขิต น้องปีเตอร์แพน น้องซีน และพี่ติ๊ก ชีโร่ มาร่วมจัดกิจกรรม อาทิ เปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัด ศธ.


ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมบันเทิง มุ่งเน้นความสนุกสนาน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมตอบปัญหาเชาวน์ปัญญา และแจกของที่ระลึก กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเกมเสริมทักษะความรู้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโชว์สุนัขตำรวจ และขี่ม้า