เพิ่มพูน ชิดชอบ มอบสารวันเด็กปี’67 ขอให้เป็นคนดี กล้าหาญ ก้าวทันโลก

เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบสารวันเด็ก ปี 2567 ขอให้เป็นคนดี มีความกล้าหาญ กตัญญู ยึดหลักศาสนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เติบโตอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบสารเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ที่ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ดังนี้

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2567 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เด็กได้เรียนรู้ และสร้างความบันเทิงสนุกสนานแก่เด็ก ๆ ได้เฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้

ผมขอใช้โอกาสนี้ ฝากแนวปฏิบัติตนแก่เด็กและเยาวชน ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี เป็นคนดีที่มีความกล้าหาญ กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อคนรอบข้าง ขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ให้รอบด้าน “เรียนดี มีความสุข” แบ่งเวลาเรียนและเล่นอย่างเหมาะสม หมั่นฝึกฝนทักษะชีวิต ใช้ความรู้และสติปัญญากลั่นกรองด้วยเหตุและผล ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ทุกคนร่วมกันรักษา 3 สถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมพลังแผ่นดินไทยให้รู้รักสามัคคี มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขอให้วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่เด็กทุกคนมีความสุข และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แวดล้อมด้วยความรักและความปรารถนาดีของคนในชาติ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อให้สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะได้อย่างเข้มแข็ง

ในวาระนี้ ผมขออัญเชิญพระบารมีและพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสูงยิ่งสุดพรรณนา พร้อมด้วยพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลให้เด็กและเยาวชน มีความสุขความเจริญ พรั่งพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป


วันเด็กแห่งชาติ