ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์รวม 2 ฉบับ จำนวน 3 ราย

ประกาศฉบับดักล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์สมฤกษ์ จันทรอัมพร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์จันทรพร ผลากรกุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑0 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ