ขอสอนออนไลน์-ทำงานที่บ้านอาจารย์ มหา’ลัยรัฐ-เอกชน ราชภัฏทั่วประเทศเรียกร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้มีแถลงการณ์ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) โดยดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธาน ทปสท.

เรื่อง ​ข้อเสนอการแก้ไขการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถาบันอุดมศึกษา ระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ได้เริ่มลุกลามเข้าสู่มหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่ได้เป็นข่าวตามหน้าสื่อมวลชน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้

แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่สร้างระบบป้องกันล่วงหน้าไว้แล้วอย่างดี เช่น ให้มีการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น แต่ยังเป็นการดำเนินการเป็นรายเฉพาะเท่านั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทุกสถาบัน ซึ่งข้อเท็จจริงทางระบาดวิทยาบ่งบอกชัดแจ้งแล้วว่าการระบาดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในลักษณะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ทางที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

จึงขอนำเสนอและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัดกุมและครอบคลุมครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยเอกชน

โดยขอให้เพิ่มมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับระบบวิธีการทำงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทำงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักในที่พักของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มกันในสถาบันอุดมศึกษา หากมีภารกิจที่ต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการเป็นกรณีเฉพาะเป็นครั้ง ๆ ไป อาทิ การประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เพื่อลดการพบปะกันเป็นหมู่คณะให้มากที่สุด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันผู้นำทางสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในขณะนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสดงถึงความจริงจังและความจริงใจในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มที่เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้างนี้ให้ได้

ทาง ทปสท. จึงขอความกรุณาจากคณะผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้พิจารณาถึงแนวทางดังกล่าว เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและสังคมในภาพรวม โดยการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนการสอน การวัดผล และการทำงานผ่านออนไลน์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และทาง ทปสท. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นอย่างสูงที่เล็งถึงความเอาใจใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดในขณะนี้