“กรมธนารักษ์” เปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 อธิบดีแจง “จองที่ไหน รับที่นั่น”

“กรมธนารักษ์” เปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม 21 ม.ค.นี้สิ้นสุด 31 ก.ค.61 อธิบดีแจง “จองที่ไหน รับที่นั่น”

วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๑) ณ กรมธนารักษ์ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมธนารักษ์ได้เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้จัดทำเหรียญที่ระลึกทั้งหมด ๔ ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ ๕๐,๐๐๐ บาท เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ ๒,๐๐๐ บาท เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ ๓,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ ๑๐๐ บาท ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ และธนาคาร ๑๙ แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรมธนารักษ์ จะดำเนินการเปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ให้กับผู้ สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง ดังนี้

๑.สั่งจองที่กรมธนารักษ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ พื้นที่

– กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง)

– กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

– กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

๒.สั่งจองที่ธนาคาร

– กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

– กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

– กรณีใบยืนยันการสั่งจองเหรียญของธนาคารสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

– กรณีใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคารมีการจองเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายรวมอยู่ด้วย ธนาคารจะจ่ายเฉพาะเหรียญทองคำ เหรียญเงิน และเหรียญคิวโปรนิกเกิล ยกเว้น เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย โดยธนาคารจะถ่ายสำเนาใบยืนยันการรับจองเหรียญ พร้อมประทับตราธนาคาร และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเหรียญ พร้อมชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ให้แก่ผู้สั่งจองเหรียญ เพื่อให้ผู้สั่งจองเหรียญนำสำเนาใบยืนยันการรับจองดังกล่าว มารับเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ณ หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์

นายพชรกล่าวว่า สำหรับผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ในรอบที่ ๒ สามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และหากผู้สั่งจองไม่ได้ติดต่อขอรับเหรียญที่ระลึก ทั้ง ๔ ประเภท เกิน ๖ เดือน (หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) สามารถนำใบยืนยันการรับจองเหรียญมาติดต่อขอรับเหรียญได้ ณ กรมธนารักษ์/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในเขตจังหวัดที่จองเหรียญฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

“เรากำหนดว่า ท่านจองไว้ที่ไหน ก็ให้ไปรับที่นั่น เข่น จองไว้กับกรมธนารักษ์ก็รับที่กรม หรือจองผ่านธนาคารก็ให้รับที่ธนาคารที่จอง” อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๔๖ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๐๙ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๗๙๐๐ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายพชรกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ