อาคเนย์ประกันชีวิต ชู Customer-Driven Insurer สร้างความยั่งยืนธุรกิจ

อาคเนย์ประกันชีวิต

อาคเนย์ประกันชีวิตร่วมออกบูทในงาน Sustainability Expo 2022 หรือ “SX Expo 2022” พร้อมจัดเต็มองค์ความรู้-นำเสนอนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ลูกค้าและพันธมิตร ผ่านโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันร่วมกับสถานพยาบาล 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในงาน SX Expo 2022 ทางอาคเนย์ประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการเป็น Customer-Driven Insurer โดยได้ทำงานร่วมกับบริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics) ในการใช้ Data Analytics มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงลึกและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และหาแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพ

รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการดูแลสุขภาพร่วมกับสถานพยาบาลต่าง ๆ และนำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานของลูกค้าองค์กรและพันธมิตรของบริษัท 

ทั้งนี้การนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ จะให้ประโยชน์ในการช่วยสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ลูกค้าองค์กร : พนักงานจะได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทั้งของตนเองและครอบครัวที่ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงวัย และลักษณะอาชีพ เมื่ออัตราการเจ็บป่วยลดลง ก็จะทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) : สามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และสามารถทำสิทธิสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้กับพนักงานได้ 

สถานพยาบาล : อาคเนย์ประกันชีวิตได้ทำงานร่วมกับสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตร ในการนำข้อมูลมาร่วมออกแบบแผนตรวจสุขภาพเชิงป้องกันและแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า 

การที่อาคเนย์ประกันชีวิตมีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้อาคเนย์ประกันชีวิตได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ สถาบันทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาล บริษัทค้าปลีกและค้าส่ง และบริษัทอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพชีวิตและการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน (Healthy and Wealthy Living Society)

Advertisement