MBK ตั้ง “วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช” นั่งซีอีโอควบกรรมการผู้อำนวยการ มีผล 1 ม.ค. 66

ภาพประกอบข่าว-MBK

บอร์ด MBK แต่งตั้ง “วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช” นั่งควบ 2 เก้าอี้ “ซีอีโอ-กรรมการผู้อำนวยการ” แทน “สุเวทย์ ธีรวชิรกุล” มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ได้มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติแต่งตั้งนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แทนนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

โดยนายสุเวทย์ ธีชิรกุล ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ต่อไป