หุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูง 3-7.25% วางขายมกราคม 66

หุ้นกู้

รวมหุ้นกู้ออกใหม่ จ่ายดอกเบี้ยสูง 3-7.25% เตรียมเปิดขายรับเปิดศักราชใหม่มกราคม 2566

วันที่  2  มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2566 ยังคงเห็นบริษัททยอยออกหุ้นกู้กันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีหุ้นออกใหม่เปิดให้นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่และสถาบันจองซื้อกันมากมายตลอดทั้งปี  ขณะที่ในปี 2566 นี้ก็ได้มีบริษัทเตรียมขายหุ้นกู้หลายบริษัท ทั้งบริษัทขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ และหลากหลายธุรกิจ

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ เตรียมวางขายเดือนมกราคม 2566 มีอะไรบ้างมาอัปเดตกัน

               

CPFTH : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.09-3.29% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 3.94-4.24% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 – 27  และ 30 มกราคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” แนวโน้ม “คงที่”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1.  เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและ/หรือ การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน
 2.  เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้
 3.  เพื่อใช้ในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟหรือเข้ำซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ
 4.  กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ

SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.30-3.50% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ  4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.50% ต่อปี

ผู้ค้ำประกันคือ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ได้ออกสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [18 มกราคม] พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ (“สัญญาค้ำประกัน”)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13 และ 16 – 17 มกราคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2563 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย  4.10-4.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.40-4.60% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผ้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-13 และ 16-17 มกราคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Positive”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัท เพื่อให้โรงไฟฟ้า TG7 สามารถใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชน (MSW) ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
 2. เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัท เพื่อให้โรงไฟฟ้า TG8 สามารถใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชน (MSW) ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
 3. เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัท เพื่อปรับปรุง Boilers อื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

ยังไม่กำหนดวันจองซื้อ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในครึ่งปี แรกของปี2566 จำนวน 1,450 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

CV :บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2566  ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อขยายธุรกิจด้านวิศวกรรม ประมาณ 200 – 300 ล้านบาท
 2. เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า (Power Producer) และธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง (Fuel Supply) ประมาณ 100 – 200 ล้านบาท

DAOLS : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+(tha)” ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB(tha)” แนวโน้มเป็น Negative ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 3 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566  ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวน 84.00 ล้านบาท
 • ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566จำนวน 88.50 ล้านบาท
 • ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566จำนวน 200.50 ล้านบาท

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 10 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดงานด้านเอนเตอร์เทนเมนท์ และ/หรือคอนเสิร์ต

MQDC : บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

โดยมีหลักประกันคือ หนังสือค้ำประกันโดยบริษัทดี ที จี โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยค้ำประกันเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นจำนวนไม่เกิน 9,702.444 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20  และ 23 – 24 มกราคม 2566  ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แมกโนเลียควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คร้ังที่1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
 2. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ The Forestias
 3. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Cloud 11
 4. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ New Project
 5. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Mulberry Grove Sukhumvit
 6. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Mulberry Grove Phase 2
 7. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Campyard

TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16  – 18 มกราคม 2566   จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกูใ้นคร้ังนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท คร้ังที่ 1/2563 (TTA233A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 716.20 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท คร้ังที่ 1/2564 (TTA239A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1,500 ล้านบาท
 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในคร้ังนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อขยายกองเรือและ/หรือการลงทุน หรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

อกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20 และ 23 – 24 มกราคม 2566   จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การขยายโรงงานเชื้อเพลิง SRF เป็นต้น
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)  โดยจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบภายใต้หนังสือค้ำประกัน จะเป็นจำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2566 ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด วันที่ 18 เมษายน 2566 และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนด และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

A: บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ สิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งจะได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วน 1:1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 1. อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
 2. อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
 3. อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ดังนี้
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 ร้อยละ 7.50 ต่อปี
 •   อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 ร้อยละ 8.00 ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 9 – 10 มกราคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ B+
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A231A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกราคม 2566 ทั้งจำนวน
 2. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A233A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2566 ทั้งจำนวน (เนื่องจากวันครบ กำหนดเป็นวันหยุดจึงเลื่อนวันชำระเงินเป็นวันที่ 13 มีนาคม 2566)
 3. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 1ชุดที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทั้งจำนวน
 4. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทอื่นและ/หรือบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด
 5. เงินส่วนที่เหลือจากการใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A231A และ A233A และชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นและชำระคืนเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทอื่นและ/หรือบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัท ได้แก่ การสำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ ค่าที่ดิน ดอกเบี้ย และภาษี เป็นต้น

SASST : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการในบริษัทฯ ไซมิสพระราม 9,ไซมิสรังสิต, ไซมิส ตลิ่งชัน, และ บมจ.ไซมิส แอสเสท
 2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ ธุรกิจ AMC, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจสปา, และ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ของบริษัทฯ
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเงินทุนสำรอง

B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 มกราคม 2566 ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อื่อใช้เป็นการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทในเครือเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท

PRIN : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

FPT : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 และ  1 กุมภาพันธ์ 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ของกลุ่มบริษัท ลงทุนพัฒนาโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

PF : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566  และ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในวันที่ 21 ก.พ. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”
 2. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้อื่นๆและเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท