ส่องกำไรหุ้น MASTER ก่อนลงสนามเทรด mai วันแรก 25 ม.ค.

MASTER โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ” เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MASTER” 25 ม.ค.นี้

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ” เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MASTER” ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ (IPO) 11,040 ล้านบาท 25 ม.ค.นี้

ประชาชาติพานักลงทุนสำรวจกำไรของ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ” ก่อนลงสนามเทรดตลาด mai วันแรกด้วยราคาหุ้นละ 46 บาท

Advertisement

โดย “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลเอกชน โดยจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 7 เตียง ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามครบวงจร โดยนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกความงามในปี 2555 ภายใต้ชื่อ “มาสเตอร์พีซคลินิก” ที่สยามสแควร์ เริ่มต้นจากแพทย์ 1 ท่าน บุคลากร 3 คน และพื้นที่ให้บริการ 384 ตารางเมตร และระหว่างปี 2556-2558 บริษัทเพิ่มพื้นที่ให้บริการจนเป็นคลินิกความงามและศัลยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสยามสแควร์ โดยมีทีมแพทย์ 7 ท่าน บุคลากร 190 คน และพื้นที่ให้บริการ 768 ตารางเมตร

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่มีคุณภาพ ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม นี่คือ “วิสัยทัศน์”

โครงสร้างรายได้

Advertisement
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ในปี 2562-2564 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท 611.06 ล้านบาท 659.51 ล้านบาท และ 1,011.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 47.59 ร้อยละ 7.93 และร้อยละ 133.99 ตามลำดับ รายละเอียดรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลสำหรับปี 2562-2564 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

Advertisement
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาลและกำไรขั้นต้น

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 2,229.0 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ