บจ.ไทย กำไรสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ SET ชี้จังหวะดีเลือกหุ้นปันผลเข้าพอร์ต

หุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดข้อมูล บจ. ไทยทำกำไรสุทธิปี 2565 รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น แนะช่วงก่อนจ่ายปันผลเดือน มี.ค.-พ.ค.2566 จังหวะดีเก็บหุ้นปันผลเข้าพอร์ต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดเผยว่า ในปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานผลประกอบการล่าสุด พบว่า กำไรสุทธิสำหรับช่วง 9 เดือนของปี 2565 สูงกว่า 811,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยบริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการ และผลจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 และต่อเนื่องในปี 2565 ทำให้ในปี 2565 บริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายเงินปันผลรวมสูงกว่า 645,622 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน 564 บริษัท รวม 846 ครั้ง

ขณะที่ 3 หมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลด้วยมูลค่าสูงสุดในปี 2565 ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายเงินปันผลรวม 530 ครั้ง หรือคิดเป็น 62.6% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในปี 2565 โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลมากที่สุด รวม 441 ครั้ง หรือคิดเป็น 52.1% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในปี 2565

ซึ่งจากข้อมูลกำไรสุทธิรวมในปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาเดิมของทุกปี คือประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 ดังนั้น ในช่วงเวลาก่อนประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักลงทุนจะคัดเลือกหุ้นปันผลและเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อหุ้นปันผลเข้าพอร์ตการลงทุนของตน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลตามเป้าหมายที่วางไว้