คลัง เพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุนประกันวินาศภัย เป็น 0.5% เติมสภาพคล่อง

บอร์ด คปภ. เสนอรัฐมนตรีคลังเห็นชอบขึ้นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันวินาศภัยเป็น 0.5% เพิ่มสภาพคล่องรองรับภาระชำระหนี้บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

เพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยบริหารจัดการทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเพิ่มอัตราเงินที่บริษัทนำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 80/3 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80/3 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ../2566 เมื่อวันที่ … พ.ศ. 2566 และด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการกำหนดอัตราเงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

  • ให้บริษัทประกันวินาศภัยนำส่งเงินกองทุนปีละ 2 ครั้งดังนี้ 1.ครั้งที่หนึ่งให้บริษัทนำส่งภายในเดือน ม.ค. ในอัตรา 0.5% ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือน ก.ค.-ธ.ค.ของปีที่ผ่านมา และ 2.ครั้งที่สองให้บริษัทนำส่งภายในเดือน ก.ค. ในอัตรา 0.5% ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือน ม.ค.-มิ.ย. ของปีเดียวกัน
  • สำหรับการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในเดือน ม.ค.ของปี 2567 ให้บริษัทนำส่งในอัตราดังนี้ 1.ในอัตรา 0.25% ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือน ก.ค.-ก.ย. ของปี 2566 2.ในอัตรา 0.5% ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือน ต.ค.-ธ.ค.ของปี 2566

“เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย ทำให้กองทุนประกันวินาศภัยต้องรับภาระการชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย รวมถึงมีหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทำให้กองทุนประกันวินาศภัยมีปัญหาเรื่องฐานะการเงิน


โดยแนวทางช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนประกันวินาศภัย โดยปรับขึ้นอัตราเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย ตามมาตรา 80/3 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จากอัตรา 0.25% เป็น 0.50% ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทนำส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการ คปภ.กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีคลัง อัตราดังกล่าวต้องไม่เกิน 0.50% ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้างวดที่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน”