เปิดชื่อ 34 บริษัทจดทะเบียนไทย ได้รับประเมิน ESG เรตติ้ง AAA

ESG

เปิดชื่อ 34 บริษัทจดทะเบียนไทย ได้รับประเมิน ESG เรตติ้ง AAA

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานไว้ว่า ตั้งแต่ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดทำ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

และในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯได้เปลี่ยนชื่อ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ SET ESG Ratings ประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินจะครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

โดยบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Reporting หรือ CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนและการไม่สร้างผลกระทบด้าน ESG การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้น เครื่องหมาย C เป็นต้น

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดทำดัชนีความยั่งยืน SETESG Index โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปีล่าสุดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และมีจำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน

34 บจ.คว้า ESG เรตติ้ง AAA

วันนี้ประชาชาติธุรกิจ ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AAA มีด้วยกันทั้งหมด 35 บจ. เพื่อใช้สำหรับการประกอบพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย

 1. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)
 2. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ)
 3. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)
 4. บ้านปู (BANPU)
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 6. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (ฺBCP)
 7. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)
 8. กรุงเทพประกันภัย (ฺBKI)
 9. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)
 10. ซีเค พาวเวอร์ (CKP)
 11. ซีพี ออลล์ (CPALL)
 12. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT)
 13. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)
 14. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)
 15. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 16. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 17. บัตรกรุงไทย (KTC)
 18. โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI)
 19. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)
 20. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)
 21. ปตท. (PTT)
 22. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
 23. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
 24. ซาบีน่า (SABINA)
 25. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)
 26. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)
 27. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)
 28. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)
 29. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
 30. ไทยคม (THCOM)
 31. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)
 32. ไทยออยล์ (TOP)
 33. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)
 34. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)

(เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART)