AOT เปลี่ยนบอร์ดชุดใหม่ วิสนุ ปราสาททองโอสถ ขึ้นแท่นประธานกรรมการ

ภาพอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปลี่ยนบอร์ดชุดใหม่ วิสนุ ปราสาททองโอสถ ขึ้นแท่นประธานกรรมการ มีผล 29 พ.ย. 2566 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1.แต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1.1.พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

1.2.นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทน นายวราห์ ทองประสินธุ์

1.3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทน นายกฤชเทพ สิมลี

1.4.นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

1.5.นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นายกฤษณ์ เสสะเวช

1.6.พลอากาศเอกมนัท ชวนะประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทน พลอากาศเอกภานุพงศ์ เสยยงคะ

1.7.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

2.รับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท. ของนายสราวุธ ทรงศิวิไล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.ต่อไป

3.แต่งตั้งพลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


4.รับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ ทอท. ของนางพงษ์สวาท นีละโยธิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป