IFEC แจ้งคืบหน้า “คดีฟื้นฟูกิจการ-โรงแรมดาราเทวี” ศาลนัด 29 ม.ค. 67

โรงแรมดาราเทวี
ภาพจากเฟซบุ๊ก Dhara Dhevi Chiang Mai

IFEC แจ้งความคืบหน้า “คดีฟื้นฟูกิจการ-สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมดาราเทวี” ศาลนัดฟังคำสั่งวันที่ 29 ม.ค. 67

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โดยบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในส่วนของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

โดยได้วางเงินมัดจำไว้จำนวน 70 ล้านบาท ส่วนที่เหลือขอให้ใช้สิทธิหักส่วนได้ใช้แทนราคา ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำรายงานหักส่วนได้ใช้แทนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยชอบแล้ว และบริษัทย่อยได้ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือครบถ้วน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดที่ดินทั้ง 18 แปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ซึ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ในวันดังกล่าวได้มีการไต่สวนผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ทั้งหกสิบหก รวมทั้งทนายความและผู้รับมอบอำนาจของจำเลยร่วมที่ 1 (บริษัทย่อย) ได้จบฝ่ายละ 1 ปาก ศาลจังหวัดเชียงใหม่กำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ซึ่งบริษัทจะได้รายงานคำสั่งศาลดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ขอแจ้งความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการ ตามที่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 บริษัทได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาสำนวนคดีแล้ว ในคดีนี้มีบริษัทผู้ร้องขอ และมีผู้คัดค้านรวมทั้งหมด 17 ราย โดยได้กำหนดนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้ง 17 ราย และมีผู้คัดค้าน 1 ราย ยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้านดังกล่าวเรียบร้อย


ดังนั้น บริษัทจึงเหลือผู้คัดค้านทั้งหมด 16 ราย ตามที่ท่านทราบแล้วนั้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศาลล้มละลายกลางกำหนดสืบพยานผู้คัดค้านที่ 3 ต่อ และถามค้าน ทนายผู้คัดค้านที่ 3 นำผู้รับมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ 3 เข้าเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว คดีเสร็จการพิจารณา ศาลกำหนัดนัดฟังคำสั่งวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.