SCB แต่งตั้ง “ธนพจน์ ภาคสุวรรณ” ดูแลกลุ่มธุรกิจ Wholesale

ธนพจน์ ภาคสุวรรณ
ธนพจน์ ภาคสุวรรณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง “ธนพจน์ ภาคสุวรรณ” ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ตามการดำเนินกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนภาคธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ให้รักษาการเติบโตในทุกสภาวะเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มธุรกิจ Wholesale หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนและคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าองค์กร ให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายในทุกสถานการณ์ และเพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

ธนาคารจึงได้แต่งตั้งนายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจ Wholesale เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยมีความเชื่อมั่นว่า นายธนพจน์จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มาช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่ง และรักษาการเติบโตให้กับธุรกิจ Wholesale ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยรอบด้านได้อย่างแน่นอน

นายธนพจน์จะเป็นผู้นำทัพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ครอบคลุมการวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อบริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินอันหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ และสนับสนุนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ

อาทิ ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ การขยายโอกาสตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจ ให้เท่าทันกับบริบทใหม่ของเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง อาทิ การปรับตัวทางด้านดิจิทัล และนโยบายความยั่งยืน เป็นต้น

นายธนพจน์มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ในทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ บริการวาณิชธนกิจ และการระดมทุนในตลาดต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบรรษัทข้ามชาติรายใหญ่ จึงมีความเข้าใจในความต้องการทางการเงินและวางโครงสร้างขยายการเติบโตของธุรกิจองค์กรเป็นอย่างดี

โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ นายธนพจน์เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และยังเคยทำงานกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็น Managing Director, Head of Global Banking


นายธนพจน์จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์