ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ ETF เพิ่มความหลากหลาย มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้

ก.ล.ต.
แฟ้มภาพ

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมรองรับความต้องการของผู้ลงทุน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.นี้

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) หรือ ETF ให้เทียบเคียงกับสากล เพื่อให้กองทุนรวมอีทีเอฟมีความหลากหลายและรองรับความต้องการของผู้ลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566

โดย ก.ล.ต.มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ก.ล.ต.จึงได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการและร่างประกาศในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศตามที่ ก.ล.ต.เสนอ

ก.ล.ต.จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพิ่มให้กองทุนรวมอีทีเอฟ สามารถลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการในลักษณะเชิงรุกได้ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่า benchmark (active ETF)

2. ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาของดัชนีอ้างอิงให้มีความชัดเจนและไม่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ ซึ่งการพิจารณาดัชนีอ้างอิงจะนำมาใช้บังคับกองทุนรวมทุกประเภทที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนี (index fund) หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี เป็นต้น

3. ปรับปรุงให้กองทุนรวมอีทีเอฟ สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมทั่วไปสามารถลงทุนได้ โดย บลจ.มีหน้าที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและสภาพคล่องของทรัพย์สินที่ลงทุน

4. ปรับปรุงการเปิดเผยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (portfolio holding) โดยให้เปิดเผยข้อมูลรายวันต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ยกเว้นกรณี active ETF ซึ่งอาจพิจารณาตามความเหมาะสมของทรัพย์สินที่ลงทุน แต่จะต้องเปิดเผยข้อมูล portfolio holding รายไตรมาสเป็นอย่างน้อย

5. ปรับปรุงการพิจารณาดัชนีอ้างอิง กลยุทธ์การลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลของ กองทุนรวมอีทีเอฟ ต่างประเทศ ที่นำมาเสนอขายในประเทศให้สอดคล้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งในไทย


ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป และสำหรับกองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ