ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์กำกับ ‘ตั๋วเงิน’ เฮียริ่งถึง 9 ม.ค. 67

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงเกณฑ์กำกับตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ จนถึง 9 ม.ค. 67 หวังให้มีความชัดเจนขึ้น-สอดคล้องการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในปัจจุบัน 

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ก.ล.ต. กำกับดูแลตั๋วเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

– ตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์

– ตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์แต่ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้

– ตั๋วเงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่กำกับดูแลให้มีความชัดเจนขึ้นและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในปัจจุบัน

ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ให้หมายถึง ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเป็นผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออก และให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิตามตั๋วเงินดังกล่าว

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มากกว่า 10 ราย และมีลักษณะเป็นการจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปโดยโฆษณาหรือชักชวนเกี่ยวกับการออกตั๋วเงิน แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน และตั๋วเงินที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=961 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง


ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2567