วันนี้วันแรก GULF เปิดขายหุ้นกู้ 5 ชุด ระดมทุนขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้

GULF

วันนี้วันแรก GULF เปิดขายหุ้นกู้ 5 ชุด จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.84% ต่อปี ระดมทุนขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้ จองซื้อตั้งแต่ 27-29 มี.ค. 67

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiMBA) รายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 5 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ดังนี้

 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 จ่ายดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี
 2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 จ่ายดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี
 3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 จ่ายดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
 4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 จ่ายดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี
 5. ชุดที่ 5 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 จ่ายดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1-4 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์)

โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้

เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ได้แก่

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

 1. ใช้ในการขยายธุรกิจ
 2. ชำระคืนเงินกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=596790