JKN งบฯปี‘66 ขาดทุน 2,157 ล้าน รับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์-เงินลงทุน

JKN

”เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป“ งบฯปี 2566 พลิกขาดทุนสุทธิ 2,157 ล้านบาท เหตุรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์-เงินลงทุน มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได้ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไตรมาส 4/66 ลดลงแรง ฟากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เหตุขาดสภาพคล่อง-ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้-ยื่นฟื้นฟูกิจการ บริษัทประกาศงดจ่ายปันผล

วันที่ 28 มีนาคม 2567 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า จากภาพรวมงบการเงินในปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,495.42 ล้านบาท ลดลง 174.15 ล้านบาท หรือลดลง 6.52% เมื่อเทียบจากปี 2565

  • รายได้ค่าสิทธิ์จากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการลดลง 13.82%
  • รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณาเพิ่มขึ้น 47.62%
  • รายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลง 41.06%
  • รายได้จากการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ขององค์กรนางงามจักรวาลเพิ่มขึ้น 3,206.06% จากการเป็นปีแรกที่มีการประกวดนางงามจักรวาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัท
  • รายได้อื่นลดลง 92.45% เนื่องจากในปี 2565 มีการรับรู้กำไรจากการซื้อกิจการในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 441.10 ล้านบาท

สาเหตุเกิดจากในระหว่างปี 2566 กลุ่มธุรกิจสื่อโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทมีภาวะรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บหนี้ได้น้อยลง

ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วพบว่ารายได้จากการโฆษณาได้หายจากกลุ่มธุรกิจสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ลูกค้ากลุ่มสื่อดั้งเดิมไม่มีกำลังในการซื้อคอนเทนต์เพื่อนำไปฉายในช่องของตน อีกทั้งยังส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มสื่อดั้งเดิมเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อการค้างชำระหนี้คืนแก่กลุ่มบริษัท

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภคในการสนใจสื่อหลักน้อยลง นวัตกรรมเชิงขับเคลื่อนด้านพลวัต รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการสร้างคอนเทนต์ ทำให้บริษัทต้องติดตามและมีการสำรองสินค้าเพื่อจำหน่ายมากขึ้น

ในปัจจุบันบริษัทได้มีการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจโดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสเงินสดจากการวางแผนธุรกิจและการตลาดให้เติบโตจากธุรกิจ Commerce โดยเน้นการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยใช้สื่อของเครื่องหมายการค้า Miss Universe ในการผลักดันและต่อยอดการขายเพิ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ Miss Universe ปรับแผนการนำลิขสิทธิ์รายการไปหาประโยชน์กับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยมากขึ้น

ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Miss Universe Organization ให้มากขึ้น ลดต้นทุนของธุรกิจโดยใช้ Outsource ทั้งนี้การจัดหาเงินและสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแผน และกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างช่วงปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและแผนกระแสเงินสด

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าสถานะการเงินและความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทในอนาคต มีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ รวมถึงคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง การพิจารณาลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูของเจ้าหนี้ ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 2,157.48 ล้านบาท ลดลง 2,740.78 ล้านบาท หรือลดลง 469.87% เมื่อเทียบจากปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท จากการพิจารณาข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์แต่ละประเภทกับมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระภายนอกด้วย

ทั้งนี้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวน 841.97 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเครื่องหมายการค้าและค่าความนิยม ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวนเงิน 271.52 ล้านบาท รายการตั้งสำรองด้อยค่าในสินทรัพย์อื่นรวมเป็นจำนวนเงิน 31.48 ล้านบาท โดยทั้ง 3 รายการรวมเป็นยอดทั้งสิ้น 1,144.97 ล้านบาท

และการรับรู้ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมเป็นจำนวน 494.86 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวน 619.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการกระทบในงบการเงินเฉพาะแต่ละกิจการ

นอกจากรายการด้วยค่าข้างต้น ยังเป็นผลจากรายได้ในธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในไตรมาส 4/2566 มีจำนวนลดลงอย่างมาก แม้จะมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจการประกวดนางงามจักรวาลที่จัดประกวดในเดือน พ.ย. 2566 แต่ก็ไม่สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงของธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ได้

เนื่องด้วยในส่วนต้นทุนบริการของธุรกิจการขายและให้บริการได้รวมต้นทุนของการจัดการลิขสิทธิ์ Miss Universe จากการจัดการประกวด 2 ครั้ง ในปี 2566 ไว้ (จัดประกวดในเดือน ม.ค. และ พ.ย. 2566)

จากเหตุผลที่กล่าวจึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ปรับตัวลดลงอยู่ในขาดทุนสุทธิติดลบ 86.46% โดยในปี 2565 มีอัตรากำไรสุทธิ 21.85% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับปี 25566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 99.39% จากอัตรา 18.16% ในปี 2565

JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯต่ออีกว่า ตามที่บริษัทได้นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2566 ของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจาก 1.การขาดสภาพคล่องทางการเงินและการผิดนัดชำระหนี้ 2.การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลล้มละลายกลาง และ 3.การจัดหาและสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

ดังนั้นบริษัทใคร่ขอชี้แจงว่า การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในรายงานต่อข้อมูลทางการเงินของบริษัท ไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร แต่เกิดจากผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญตามสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 ได้ประกาศงดจ่ายเงินปันผลปี 2566