เตือนผู้ประกอบการแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าจ้างผู้สูงอายุทำงาน

รายงานข่าวกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรแจ้งให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงานและใช้สิทธินำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้ลงทะเบียนการใช้สิทธิในรอบบัญชีปี 2559 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 นี้ หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

สำหรับมาตรการภาษีจ้างผู้สูงอายุทำงาน เป็นนโยบายของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป โดยให้กรมสรรพากรออกมาตรการให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ค่าจ้างไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ให้มาหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ซึ่งนายจ้างสามารถจ้างผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

นอกจากนี้ ลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิได้ทั้งลูกจ้างเดิมที่จ้างอยู่แล้ว และลูกจ้างที่เข้ามาใหม่ แต่ต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ทำงานอยู่รวมทั้งบริษัทลูกของบริษัทที่ทำอยู่ด้วย

 

ทั้งนี้ มาตรการภาษีจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานมีผลบังคับตั้งแต่รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทย ที่ภาครัฐจะต้องใช้เงินงบประมาณดูแลสวัสดิการต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งการออกมาตรการภาษีเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุจะช่วยภาระของประเทศได้ส่วนหนึ่ง


ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ โดยสาระสำคัญให้กองทุนผู้สูงอายุ ได้รับเงิน 2% ของภาษีสุราและยาสูบ แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อใช้รองรับการออกมาตรการต่างเพื่อดูผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยกฎหมายนี้คาดว่าจะผลบังคับใช้ปี 2561