“รื่นวดี” เลขาฯ ก.ล.ต. กาง 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนตลาดทุนปี’65-67

รื่นวดี สุวรรณมงคล
รื่นวดี สุวรรณมงคล

“รื่นวดี” เลขาธิการ ก.ล.ต. กาง 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนตลาดทุนไทยปี’65-67 พร้อมทำแผนพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล virtual capital market ในเรื่อง metaverse

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ในปี 2565-2567 มีด้วยกัน 5 ด้านประกอบด้วย 1.ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งมีแนวทางโดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม BCG กลุ่ม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve รวมถึงเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ

2.การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้น้ำหนักกับเป้าหมายเรื่องนี้มากที่สูงสุด ซึ่งมีแนวทางดำเนินการคือ 2.1 การพัฒนาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจะดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ฉากทัศน์ การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุ้มครองผู้ลงทุน ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้วย นอกจากนั้น ก.ล.ต.ยังมีการทำแผนพัฒนาและแนวทางการกำกับดูแล virtual capital market ในเรื่องของ metaverse ด้วย

2.2 การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับตลาดทุนเป็น Tech-led supervision เพื่อการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล นำดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย และยกระดับการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และ 2.3 ยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในตลาดทุนด้วย3.การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีแนวทางผลักดัน ESG ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

4.สร้างตลาดทุนให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยต่อการพัฒนาและกำกับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่สำคัญคือพร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล แนวทางเบื้องต้นจะต้องมีการศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ ตรวจสอบความเสี่ยงให้เท่าทันฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องยกระดับส่งเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ข้ามประเทศ (Cross-border Products)

5.ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี แนวทางคือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงตลาดทุนในการสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ตลาดทุน และมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการให้บริการของตลาดทุน เพื่อให้มีเกราะป้องกันจากการถูกหลอกได้

“เป้าหมายทั้ง 5 ด้านนี้เราอยากจะบรรลุใน 3 ส่วนหลักคือ 1.เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.เสริมการมีส่วนร่วม และ 3.สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในตลาดทุน”

ขณะที่เป้าหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า เราต้องยืดหยุ่น มีความคล่องตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สำคัญในการก้าวเดินไปข้างหน้าในปี’65 และอีก 2 ปีข้างหน้า ต้องมั่นใจว่าเราต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรม โดยมีหลักคิดใหม่ว่า everything is possible culture ขีดเส้นใต้สำคัญที่สุดคือ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมให้บริการแบบ digital services


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ