ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์การจัดสรรหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้น

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกณฑ์การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SMEs

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สร้างโอกาสให้ SMEs เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) โดยมีแนวคิดผ่อนปรนไม่นำหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในกรณีทั่วไปมาใช้บังคับกับการจัดสรรหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้น SMEs ต่อประชาชน (SMEs-PO) เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้บริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการที่ระดมทุน



ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ให้สามารถจัดสรรหุ้นของกิจการประเภท SMEs ที่ตนรับจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทย่อยของ SMEs ที่เสนอขายหุ้นนั้นได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SMEs


ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=817 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ