ราชกิจจาฯ ประกาศเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การทางพิเศษฯ เก็บค่ารักษา Easy Pass กรณีไม่ใช้เกิน 1 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

วันที่ 24 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษ หรือ หยุดการใช้งานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass

ส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 มาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ” ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศไว้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คือ การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ทุกเดือน

เมื่อจำนวนเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการถูกหักค่าธรรมเนียม จนไม่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass บัญชีดังกล่าวของผู้ใช้บริการจะถูกปิดและยุติการใช้งานบัตร Easy Pass ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง