โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เป็น ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ แทน ศ.นพ.นิธิ

ศ.นพ.ประสิทธิ์
ภาพจากเว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็น ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ แทน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์

วันที่ 4 มกราคม 2566 มติชนรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ความตอนหนึ่งว่า ด้วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์วิจัยศึกษา และบำบัดโรคมะเร็งที่นำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาการรักษาพยาบาลโรงมะเร็งให้ประเทศไทย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ จึงขอแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แทน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ และขอให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พิจารณาจัดผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งของประเทศ และเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในโอกาสแรก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisment
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เป็น ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ แทน ศ.นพ.นิธิ
ภาพจาก มติชน