ยื่นขอรับค่าอุปกรณ์ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ถึง 29 ธ.ค. 66 ทำอย่างไร

ผู้พิการ รถเข็น วีลแชร์ wheelchair
Photo by Steven HWG on Unsplash

รัฐบาลเปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุการใช้รถใชัถนน ยื่นเรื่องขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ ตั้งแต่ 1 พ.ย.-29 ธ.ค. 2566 เปิดวิธีการ-รายละเอียดการขอรับจัดสรรค่าอุปกรณ์ผู้พิการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน มุ่งมั่นให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

นายคารมกล่าวว่า รัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการเนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (ฟรี)

โดยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก

นายคารมกล่าวว่า ผู้พิการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้พิการ รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจน รูปถ่ายแสดงสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รูปถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการ (กรณีขอรถนั่งไฟฟ้า)

และประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

“ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับอุปกรณ์ สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตามภูมิลำเนาของผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566“ นายคารมกล่าว

กางรายละเอียด-เงื่อนไข ขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขของการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นดังนี้

คุณสมบัติ

(1) สัญชาติไทย

(2) ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น

(3) เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ

(4) ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

อุปกรณ์ที่สามารถขอเบิกได้

 • เครื่องผลิตออกซิเจน
 • เครื่องดูดเสมหะ
 • แขนเทียม
 • ขาเทียม
 • โลหะดามขา
 • รถสามล้อโยก
 • รถเข็น
 • รถเข็นไฟฟ้า

เอกสารประกอบคำขอ

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้

(2) บัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) โดยอย่างน้อยให้มีรายการ ดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ของผู้พิการ
 • วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ
 • ประเภทหรือลักษณะความพิการ
 • ชื่อผู้ดูแลผู้พิการ

(3) รูปถ่าย

 • ผู้พิการที่แสถงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะแตกต่างกัน ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป (โดยลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกัน)
 • สภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามีอุปกรณ์) อย่างน้อยจำนวน 1 รูป
 • สภาพแวดล้อม (บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักของผู้พิการ) อย่างน้อยจำนวน 2 รูป (กรณีที่ผู้พิการขออุปกรณ์เป็นรถนั่งไฟฟ้า)

(4) ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน หรือหลักฐานยืนยันหรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจน ว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

สถานที่ยื่นคำขอ

 • กรุงเทพมหานคร – ยื่น ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐาน งานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5
 • จังหวัดอื่น – ยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับจัดสรรเงินเป็นคำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนได้ ที่นี่