สำนักนายกฯ ประกาศแต่งตั้ง กรรมการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ 5 คน

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 คน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ มีผลแล้ว

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 เมษายน 2561) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

  • 1. นายวัลลภ นาคบัว
  • 2. นายพิศุทธ์ อรรถกมล
  • 3. นายสมพร สืบถวิลกุล
  • 4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
  • 5. นายไกรรวี ศิริกุล


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป