สธ. ประกาศให้ยาที่มีส่วนประกอบของ Dexmedetomidine เป็นยาควบคุมพิเศษ

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ยาที่มีส่วนประกอบของ Dexmedetomidine ที่ใช้สำหรับมนุษย์ เป็น “ยาควบคุมพิเศษ” มีผลตั้งแต่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 13 ง ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 56 ลงนามโดยนายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 76 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา78 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 415-5/2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 2.ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (98) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521

“(98) ยาที่มีส่วนประกอบของ Dexmedetomidine ที่ใช้สำหรับมนุษย์”

กล่าวคือกำหนดให้ยาที่มีส่วนประกอบของ Dexmedetomidine ที่ใช้สำหรับมนุษย์ เป็นยาควบคุมพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับยาที่มีส่วนประกอบของ Dexmedetomidine ข้อมูลจากเว็บไซต์ หาหมอ haarmor.com ระบุว่า ยาเด็กซ์เมเดโทมิดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ โดยใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียด ทำให้เคลิ้มหลับเป็นระยะเวลาสั้นๆ ช่วยลดอาการเจ็บปวดระหว่างการทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การสอดท่อช่วยหายใจ การส่องกล้องเพื่อตรวจดูความผิดปกติของลำไส้ เป็นต้น


ราชกิจจา-ประกาศ สธ.