ราชกิจจาฯประกาศ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้ มีผล 20 ม.ค.นี้

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นบางพื้นที่ที่สถานการณ์ดีขึ้น ออกไปอีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 17 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม

สำหรับสาระสำคุญของประกาศฉบับดังกล่าวคือการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯที่มีความร้ายแรงใน 3 จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะครบกำกนดในวันที่ 19 มกราคม 2567 ออกไปอีก 3 เดือน ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีการผ่อนปรน เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิรินจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอรามัน อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้วนั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประกาศเรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550

ประกาศ เรื่อง การให้หน่วยงานพิเศษที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 และประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป