เอาใจสายวิ่ง! เปิดเส้นทางถนนโรแมนติก “อ่างเก็บน้ำบางพระ” Run for farmer

เอาใจสายวิ่ง! เปิดเส้นทางถนนโรแมนติก “อ่างเก็บน้ำบางพระ” Run for farmer เพื่อการกุศลปั้นมูลนิธิช่วยเหลือเกษตรกรไทย

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Farmer” โดยมี ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี และที่ปรึกษาสมาคมสวนมะม่วงไทย นายสุชัช สายกสิกร ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และนายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี ร่วมแถลงข่าว ณ สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Farmer” ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” โดยมูลนิธินี้ จะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในเรื่องการทำการเกษตร เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน และสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการสร้างต้นแบบของชุมชนเกษตรกรเข้มแข็ง ซึ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสูงวัย ได้นำประสบการณ์ของตนเองมาปรับใช้กับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้สูงวัยเหล่านี้ ได้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณค่า และเป็นชุมชนเกษตรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมฯ ต้องการจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีสโลแกน 2 F = 1 S คือ Food Safety ความปลอดภัยทางอาหาร Food Security ความมั่นคงทางอาหาร และSustainability ความยั่งยืน กล่าวคือ การผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิฯ ดูแลเกษตรกรครอบคลุม ทั้งการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และใช้สารเคมีทางการเกษตร พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากต้องการจัดหารายได้ ยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกร และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะสุขภาพที่ดีจะส่งผลให้การทำงานทุกเรื่องๆ นำไปสู่ผลสำเร็จ โดยเหตุผลที่เลือกช่วงเวลานี้ เป็นช่วงที่ดอกดอกเสลา ออกดอกสีชมพู ม่วง ขาว บานสะพรั่งตลอดสองข้างทางอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของอ่างเก็บน้ำบางพระ กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้กรุงเทพมหานคร อีกทั้งทิวทัศน์ จุดชมวิว อ่างเก็บน้ำบางพระ มีพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าสวยงามถือเป็นไฮไลต์ของที่นี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Farmer” กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคสินค้าเกษตร และประชาชนทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหารายได้จัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลืมตาอ้าปาก รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และสร้างอาชีพเกษตรให้มีความยั่งยืน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.runlah.com ซึ่งกิจกรรมวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun Run 5 km และประเภท Mini Marathon 10.5 km และผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกด้วย

ขณะที่นายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้จัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” เพื่อเป็นหน่วยงานในการดูแลเกษตรกร และเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร นำไปถ่ายทอดยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของภาครัฐ สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนในอนาคต