ประกาศแล้ว! กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน เพื่อบรรเทาจากผลกระทบจากโควิด

วันที่ 5 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่องการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำหรับกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  โดยลดเงินสมทบ 3 เดือน (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)

Advertisment

โดยกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 โดยให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้  ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข. (ดูตารางบัญชีด้านล่าง)

00-เงินสมทบประกันสังคม

Advertisment