ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับปรุง ใบอนุญาตขับขี่ใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมการขนส่งทางบก ให้ใช้ใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใบขับขี่ที่ออกก่อนประกาศ ให้ใช้ไปจนกว่าจะหมดอายุ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2564 โดย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 มีผลให้ไทยต้องอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

ประกาศดังกล่าว ให้ยกเลิกประกาศของกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ใช้ไปจนถึงวันหมดอายุ

ใบขับขี่แบบใหม่ ใบขับขี่แบบใหม่

ใบขับขี่แบบใหม่