เปิด 10 อาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุด

AI-อาชีพ
Image by Freepik

รัฐบาลสหราชอาณาจักร ชี้ตลาดแรงงานจะได้รับผลกระทบจาก AI พร้อมเผยรายชื่อ 10 อาชีพเสี่ยงสูง พบ “การเงิน-ประกันภัย” เสี่ยงมากที่สุด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานโดยอ้างอิงผลการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักรว่า ที่ปรึกษาด้านการจัดการและพนักงานสายการเงินเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งเกิดจากการนำ AI มาใช้ในการทำงานมากที่สุด ซึ่งการนำ AI มาใช้ในองค์กรยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรในโรงเรียนและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบด้านการจ้างงานที่เกิดจาก AI อีกด้วย

ผลการวิเคราะห์โดยหน่วยงานสำหรับทักษะแห่งอนาคตของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่า ตลาดแรงงานในลอนดอนมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักสูงจากการนำ AI มาใช้ในองค์กร เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อวิชาชีพมาก โดยเฉพาะการนำมาใช้ในภาคการเงินและการประกันภัยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากที่ปรึกษาด้านการจัดการและพนักงานสายการเงินแล้ว บุคลากรในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็ได้รับความเสี่ยงไม่ต่างกัน โดยรายงานเปิดเผยว่า 10 อาชีพในสหราชอาณาจักรที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุดเป็นดังนี้

 1. ที่ปรึกษาด้านการจัดการและนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Management consultants and business analysts)
 2. ผู้บริหารสายการเงิน (Financial managers and directors)
 3. นักบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Chartered and certified accountants)
 4. นักจิตวิทยา (Psychologists)
 5. ผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing managers and directors)
 6. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักเศรษฐศาสตร์ และนักสถิติ (Actuaries, economists and statisticians)
 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจและการเงิน (Business and financial project management professionals)
 8. นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Finance and investment analysts and advisers)
 9. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น (Legal professionals)
 10. ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น (Business and related associate professionals)

และเมื่อจัดระดับความเสี่ยงผลกระทบที่เกิดจาก AI ตามรายอุตสาหกรรม จะจัดลำดับ 5 อุตสาหกรรมเสี่ยงสูงได้ดังนี้

 1. การเงินและประกันภัย (Finance & insurance)
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & communication)
 3. งานด้านวิทยาศาสตร์และบริการเชิงเทคนิค (Professional, scientific & technical)
 4. อสังหาริมทรัพย์ (Property)
 5. การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ (Public administration & defence)

ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า ความก้าวหน้าของ AI จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทักษะของคนทำงานที่เปลี่ยนไป โดยอาชีพที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์ จดจำภาพ และแปลความจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน สิ่งนี้จะกลายเป็นโจทย์ของภาครัฐและเอกชนในสหราชอาณาจักรที่ต้องปรับตัวตามแนวทางการใช้งานที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ 4 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น Deloitte, PwC, Ernst & Young และ KPMG ได้เพิ่มการลงทุนใน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่ธนาคารต่าง ๆ เริ่มมองหาโซลูชั่นทางเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานด้วย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ AI อาจส่งผลต่อการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องลดลง เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น


ทั้งนี้ รายงานระบุด้วยว่า พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญามีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก AI สูง ในขณะที่พนักงานภาคอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้างหรือการผลิต มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด