เปิดตัว 3 แอปใหม่ เพื่อคนพิการ สร้างรายได้ ขายของ-โชว์ฝีมือ

สดช.เปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ 3 แอป บนแพลตฟอร์มหลัก D4D APP PORTAL ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นสำหรับคนพิการทุกประเภท ใช้สร้างโอกาส หารายได้ผ่านการขายสินค้าออนไลน์ โชว์ความสามารถ พัฒนาทักษะจำเป็น ใช้งานง่ายสะดวก เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และสัมมนาการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย โดยมีคนพิการจากสมาคมต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแมกโนเลีย 1-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

โดยกลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมก็ย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน

ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้ และบริการต่าง ๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

“สดช.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม”

“โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความคุ้นเคยในการใช้งานแอปพลิเคชั่น ซึ่งนำไปสู่การช่วยเหลือดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงบริการดิจิทัลต่าง ๆ ของภาครัฐ สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพได้ในอนาคต”

โดยแอปพลิเคชั่นใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ ได้แก่

1) Service for All : ระบบศูนย์รวมการบริการจากคนพิการทุกประเภท

2) e-Mart for All : ระบบอีคอมเมิร์ซเพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าจากคนพิการทุกประเภท 3) Show for All : ระบบศูนย์รวมการแสดงความสามารถจากคนพิการทุกประเภท

โดยทั้ง 3 แอปพลิเคชั่นนี้ อยู่ในแอปพลิเคชั่นหลักคือ D4D APP PORTAL ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นของคนพิการ

ทั้งนี้ ยังมีแอปพลิเคชั่นที่พร้อมใช้งานอีก 4 แอปพลิเคชั่นได้แก่ 1) InfoPage for All : ระบบศูนย์รวมข้อมูลศูนย์ให้การสนับสนุนเพื่อคนพิการในการกำกับของหน่วยงานที่สนับสนุนคนพิการทุกประเภท 2) My Mood for All : ระบบประเมินสุขภาพทางจิต 3) e-Card Practice for All : ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา 4) e-Learning for All : ระบบศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอาชีพเพื่อคนพิการทุกประเภท เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนพิการให้ได้มากที่สุด


โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ผ่านทางระบบ iOS และ Android เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนพิการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป