สุราษฎร์ฯเปิดรับฟังความเห็นโครงการศึกษา Model หนุนพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดขึ้น ณ โรงแรมเอส 22 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้

               

โดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยการพัฒนาระบบโครงการการคมนาคมในพื้นที่ เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบ GMS เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง

จนทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชน ทั้งในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย