กรมแพทย์แผนไทย เร่งแจงประกาศ สธ. เรื่องกัญชาฉบับล่าสุด

ช่อดอก กัญชา

กรมการแพทย์แผนไทย เร่งทำความเข้าใจประกาศ สธ. เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565” กำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่าย ย้ำช่อดอกกัญชาต้องไม่ใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ล่าสุด เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565” ว่า ประเด็นสำคัญของ “สมุนไพรควบคุม” ตามประกาศฉบับนี้ เน้นเฉพาะส่วนของช่อดอก

ประชาชนและผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปกัญชาที่ไม่ใช่ส่วนของช่อดอก สามารถครอบครอง ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย ศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปได้ โดยต้องปฏิบัติตามประกาศ อย. และกรมอนามัย

ด้านการใช้ช่อดอกทำเป็นยาหรือปรุงยาเฉพาะรายเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยนั้น แพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ แพทย์แผนจีน หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย สามารถใช้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ โดยหากจะใช้ช่อดอกมาปรุงหรือใช้เป็นยาเพื่อรักษาผู้ป่วยก็ต้องขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเช่นกัน

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วก่อนจะมีการออกประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ โดยนอกจากผู้ที่มีใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศฉบับนี้ด้วย ได้แก่

ทั้งนี้มาตรการที่กำหนดในประกาศฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนที่เป็นข้อห้ามจะใกล้เคียงและมีบางส่วนเหมือนกับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. เช่น กำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่ายวัด หอพัก สวนสาธารณะ และห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นต้น

แต่ที่ พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดไว้มากกว่าคือการจดแจ้งการปลูก การขออนุญาตปลูก และการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับการสูบเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ดังนั้นหากมีข้อสงสัยการขอใบอนุญาต ติดต่อได้ที่กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์ พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0-2149-5607-8 หรือ 0-2591-7007 ต่อ 3708, 3713