มจธ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน มหา’ลัยส่งเสริมสุขภาพระดับ 4 ดาว

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ-รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ-รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
คอลัมน์ : SD Talk

ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7 (7th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting) เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมผ่านมา ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผลการประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาพ ผ่านระบบประเมิน healthy university rating system (HURS) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ระดับ 4 ดาว ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินในช่วง 600-799 คะแนน

ถือว่าเป็นช่วงคะแนนสูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว

“ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล” รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ASEAN University Network-Health Promotion Network (AUN-HPN) คือการต้องการให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้พัฒนาศักยภาพ

และการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” ในระดับนานาชาติ โดยส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ดังนั้น การที่ มจธ.ในฐานะสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยสมทบ ของเครือข่าย AUN-HPN พร้อมกับได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 4 ดาว แสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ” ของ มจธ. รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ของไทย

การที่ มจธ.ได้รับการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยระบบประเมิน healthy university rating system (HURS) ในระดับ 4 ดาวครั้งนี้ นับเป็นการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพของ มจธ.ในทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในส่วนของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา และประชาคม มจธ.

สำหรับระบบประเมิน HURS นี้ จะใช้คะแนนจากการประเมินที่พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ

หนึ่ง ระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (system and infrastructure)

สอง การมีพื้นที่ปลอดการกระทำความผิด (zero tolerance area)

สาม การมีพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ (health promotion area) ที่มีคะแนนรวมกัน 1,000 คะแนน โดยหากประเมินได้คะแนน 1-199 จะได้ 1 ดาว, 200-399 ได้ 2 ดาว, 300-599 ได้ 3 ดาว, 600-799 ได้ 4 ดาว, 800-899 ได้ 5 ดาว และ 5 star plus สำหรับสถาบันที่ได้ 900 คะแนนขึ้นไป