ครม.แต่งตั้ง ปลัดกระทรวง-อธิบดี 3 กระทรวงสำคัญ

กีรติ รัชโน
กีรติ รัชโน

ครม.ตั้ง “กีรติ รัชโน” นั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ และเห็นชอบแต่งตั้งอธิบดี ทั้งในกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

กระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้ง 2 ราย 1.แต่งตั้งนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 2.แต่งตั้งนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้ง 1 ราย คือ นายกีรติ รัชโน ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง แทน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.นายสัญญา เนติธรรมกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2.แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ

3.แต่งตั้งนายอรรถพล เจริญชันษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4.แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี

5.แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.แต่งตั้งนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.แต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เสนอแต่งตั้งนายปวัตร์ นวะมะรัตน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ