ครม.อนุมัติ เพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก 5.8 ล้านคน ลดความเหลื่อมล้ำ

อาหารกลางวัน นักเรียน

ครม.เห็นชอบเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก-ป.6 ตามขนาดโรงเรียน ในอัตรา 22-36 บาท/คน/วัน ครอบคลุมจำนวนนักเรียนกว่า 5.8 ล้านคน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมอนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้น ป.6 เป็น 4 ระดับ ดังนี้

  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พร้อมทั้งอนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นอัตราดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไปด้วย

สำหรับอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนระดับอนุบาล 1-ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษา 5 สังกัด จำนวนนักเรียน 5,792,119 คน ได้แก่

  1. โรงเรียนสังกัด สพฐ.
  2. โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน)
  3. โรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดน
  4. สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบ
  5. สถานศึกษาสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ทั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ทำให้โครงการอาหารกลางวันมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด