ราชกิจจาฯ ออกประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเลื่อนลำดับขึ้นเป็น ส.ส.

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง หลัง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

วันที่ 9 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 12 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Advertisement

บัดนี้ นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน 1 คน ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล

ราชกิจจาฯ-ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

Advertisement