ครม.ชงรัฐบาลใหม่ แก้สัญญารถไฟไฮสปีด ชะลอจ่ายค่าสิทธิแอร์พอร์ตลิงก์

แอร์พอร์ตลิงก์

ครม.รับทราบ แก้สัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินให้กลุ่ม ซี.พี. ทยอยจ่ายค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรลลิงก์ วงเงิน 11,731 ล้านบาท เป็น 7 งวด บวกดอกเบี้ย โยนรัฐบาลใหม่ไฟเขียว

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 276,561 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หรือกลุ่ม ซี.พี. เอกชนคู่สัญญา

นางณัฐจารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 276,561 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หรือกลุ่ม ซี.พี. เอกชนคู่สัญญา กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่สัญญา โดยมีเงื่อนไขว่า ภาครัฐต้องไม่เสียผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าเดิม

นางณัฐจารีกล่าวว่า เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งยังไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ลดลงต่ำกว่าประมาณการรายได้ ทำให้เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายค่าสิทธิของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาคือ ภายใน 2 ปี

“เอกชนเห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงขอให้คณะกรรมการอีอีซีบรรเทาเยียวยา เพราะการชำระได้ไม่ทันภายในข้อกำหนดของสัญญาจากผลกระทบของโควิด-19 ให้แก้สัญญาให้กับเอกชนทยอยจ่ายค่าสิทธิของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ได้ 7 งวด บวกค่าดอกเบี้ย” นางณัฐจารีกล่าวและว่า

“วันนี้ ครม.แค่รับทราบ แต่ยังไม่อนุมัติใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะแก้สัญญาก็ต้องมาตามกระบวนการของกฎหมาย คาดว่าจะเป็นรัฐบาลหน้า” นางณัฐจารีกล่าว

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อกรรมการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่ 1 ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นางโป หง นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ และนายฮั่ว ตงอี

กรรมการกลุ่มที่ 2 ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ หม่อมหลวงสุภสิทธิ์ ชุมพล นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์ นายเปรมชัย กรรณสูต นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล และนายเหล่ย จั๋ว

ทั้งนี้ กรรมการกลุ่มที่ 1 คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ ร่วมกับกรรมการ กลุ่มที่ 2 คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลักการแก้ปัญหาชำระค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เดิมเอกชนคู่สัญญาต้องชำระค่าสิทธิ จำนวน 10,671 ล้านบาทเศษ ให้ ร.ฟ.ท. ภายใน 2 ปี หลังจากลงนามในสัญญาร่วมทุน แก้ไขเป็นเอกชนคุ่สัญญาต้องชำระค่าสิทธิ จำนวนเท่าเดิม พร้อมชำระดอกเบี้ยทั้งหมด จำนวน 1,060 ล้านบาทเศษ โดยแบ่งการชำระค่าสิทธิออกเป็น 7 งวด งวดละ 1,067 ล้านบาทเศษ และงวดที่ 7 จำนวน 5,328 ล้านบาทเศษ ภายในวันที่ 24 ตุลาคมของแต่ละปี


ทั้งนี้ ภายหลังปรับวิธีการชำระเงินแล้วจะมีเงื่อนไขให้เอกชนคู่สัญญาไม่ต้องชำระค่าสิทธิ ตามกำหนด โดยไม่มีสาเหตุอันสมควร จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาในสาระสำคัญ กรณีไม่ชำระ ส่วน ร.ฟ.ท.จะใช้สิทธิบังคับตามสัญญาร่วมลงทุน กรณีเอกชนคู่สัญญาได้รับรายได้โดยสารแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ที่สูงกว่าการประมาณการของร.ฟ.ท. รฟท.มีสิทธิเจรจาให้เอกชนคู่สัญญาชำระสิทธิให้แอร์พอร์ต เรลลิงก์ เร็วขึ้นด้วย