นิด้าโพลเผย กลุ่มตัวอย่างเชื่อ โหวตเลือกนายกฯ ทำสังคมแตกแยก

NIDA Poll นิด้าโพล โหวตเลือกนายก

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “เลือกนายกรัฐมนตรี สังคมแตกแยก?” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม-คาดรัฐบาลใหม่อยู่ครบวาระ 4 ปี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลือกนายกรัฐมนตรี สังคมแตกแยก?” สำรวจระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยหรือไม่

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชน ว่าจะเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไทย จากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ พบว่า

 • ร้อยละ 37.10 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 26.64 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาที่รัฐบาลใหม่จะสามารถอยู่ได้ พบว่า

 • ร้อยละ 60.53 ระบุว่า อยู่กันจนครบเทอม 4 ปี
 • ร้อยละ 15.34 ระบุว่า ประมาณ 2 ปี
 • ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ประมาณ 1 ปี
 • ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน
 • ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ประมาณ 3 ปี
 • ร้อยละ 1.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ