ครม.อนุมัติงบฯฉุกเฉิน 65 ล้าน อุ้มราคา-สินเชื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพด อาหารสัตว์

ครม.มีมติอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67 จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 65,170,000 บาท

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบและอนุมัติช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรโดยไม่เร่งระบายผลผลิต รวมถึงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้

  1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67

2. อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67 จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 65,170,000 บาท ดังนี้

2.1 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 26,670,000 บาท จากงบประมาณ งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยจะขอรับจัดสรรงบประมาณตามระเบียบ ขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สนับสนุนดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์/ธนาคารของรัฐ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรโดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิต

และเก็บสต๊อกในรูปแบบชนิดเมล็ด เป็นระยะเวลา 60-120 วัน เพื่อดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากโดยไม่แทรกแซงกลไกตลาด เป้าหมาย 200,000 ตัน

โดยจะชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ตามระยะเวลาที่เก็บสต๊อก และมีระยะเวลารับซื้อพฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567 ระยะเวลาเก็บสต๊อก พฤศจิกายน 2566-พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ ครม.มีมติอนุมัติ (7 พ.ย. 66)-มิถุนายน 2568

2.2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/67 วงเงิน 38,500,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์

นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อจำหน่ายต่อ แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก

โดยมีเป้าหมาย วงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท ผลผลิตประมาณ 100,000 ตัน อัตราดอกเบี้ยและการสนับสนุน ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ในอัตราร้อยละ 4.85 ต่อปี สถาบันเกษตรกรรับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ 1 ตุลาคม 2566-31 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2566-30 มิถุนายน 2568