ครม.ขยายเวลาฟรีวีซ่า คาซัคสถาน อีก 6 เดือน ถึง 31 ส.ค.

ครม.ขยายเวลาฟรีวีซ่า คาซัคสถาน อีก 6 เดือน ถึง 31 ส.ค.

ครม.เห็นชอบการขยายฟรีวีซ่าคาซัคสถานอีก 6 เดือน หลังนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักใช้จ่ายคนละ 7.5 หมื่นต่อคน/ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวออกไปอีกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

จากข้อมูลสถิติของ ททท. ในช่วงวันที่ 25 กันยายน 2566-10 มกราคม 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า 68,824 คน และในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยกว่า 172,282 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยเดินทางเข้าประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 75,080 บาท/คน/ครั้ง

จึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง โดยยังได้มอบหมายหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือนที่ประกาศไว้

ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ ให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม.พิจารณายกเลิกประกาศ มท.ดังกล่าวต่อไปได้