สรุปมติครม. 25 ธ.ค. วาระ ’แต่งตั้ง-โยกย้าย’ ครบทุกตำแหน่งที่นี่ !!

วันที่ 25 ธีนวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆแล้ว “ประชาชาติธุรกิจออนไลน์” สรุปวาระสำคัญ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ (เรื่องที่32-38)ดังนี้

32. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ การเปลี่ยนแปลงโฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแต่งตั้งให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม แทนนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตามคำสั่ง วธ. ที่ 229/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

33. เรื่อง การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

34. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้

1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. นางการดี เลียวไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. นายแดน ศรมณี ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

Advertisement

1. นายชาตรี สุวรรณิน 2. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ 3. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ 4. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล 5. นายอัครเดช ไชยเพิ่ม 6. นายถวัลย์ รุยาพร 7. นายเจษฎา โชคดำรงสุข 8. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

36. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

37. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

38. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้นางหิรัญญา สุจินัย
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!