ศาลปกครองประกาศ 3 ชื่อ ผ่านคัดเลือก เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครอง

ศาลปกครองเห็นชอบ 3 ชื่อ ผ่านการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง รอส่งวุฒิสภาไฟเขียว

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ศาลปกครองประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 3 ราย ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

และได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน หรือผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางคดีปกครอง หรือผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง ผลการตรวจสุขภาพ ผลการรับฟังความคิดเห็น และผลการสอบสัมภาษณ์

Advertisement

บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายสมชาย กิจสนาโยธิน 2.นายบรรยาย นาคยศ 3.พลโทสุรพงศ์ เปรมบัญญัติ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อไป