ป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เช็กจุดไหน กกต. ห้ามโฆษณา

ป้ายเลือกตั้ง

เทศกาลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. วันที่ 22 พ.ค. 2565 ผู้สมัครเริ่มติดป้ายหาเสียงคึกคัก กกต.ประกาศย้ำระเบียบการหาเสียงใหม่อีกครั้ง 

นับเป็นการทิ้งห่างไปนานพอสมควร สำหรับการเลือกตั้งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีจัดการเลือกตั้งล่าสุด เมื่อปี 2556 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อปี 2553 กระทั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

การเลือกตั้งครั้งนี้ ทาง กกต.ได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ตามประกาศเรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ดังนี้

ระเบียบติดป้ายหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

1. ให้ผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด จำนวน ดังนี้

 • ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จัดทำได้ไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
 • แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ใน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

 • จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
 • จัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

3. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง ให้ปิดประกาศในสถานที่ดังต่อไปนี้

 • บริเวณป้ายปิดประกาศของสำนักงานเขตปกครอง
 • บริเวณป้ายปิดประกาศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • บริเวณป้ายปิดประกาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครปิดประกาศตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด โดยปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น เท่านั้น
 • ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง แจ้งขอปิดประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานที่นั้น ๆ

4. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย แข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ

รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร และต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรายอื่น

ป้ายหาเสียงห้ามอยู่ในบริเวณใดบ้าง

สำหรับพื้นที่หรือบริเวณที่ห้ามปิดป้ายหาเสียง ประกอบด้วย

 • ผิวการจราจร
 • เกาะกลางถนน
 • สะพานลอยเดินข้าม
 • สะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร
 • ป้ายประกาศของทางราชการ
 • รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ
 • ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ในส่วนของเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
 • ศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในระยะ 10 เมตร
 • ตู้โทรศัพท์
 • ตู้ไปรษณีย์
 • อนุสาวรีย์
 • ป้อมตำรวจ
 • สุขาสาธารณะ
 • สนามหลวง
 • สวนหย่อม
 • สวนสาธรณะ
 • วงเวียนทุกวงเวียน
 • ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
 • ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา
 • ลานพระบรมรูปทรงม้า
 • ถนนราชดำเนินนอก
 • ถนนราชดำเนินกลาง
 • ถนนราชดำเนินใน

กรณีกำหนดเป็นถนนให้หมายความรวมถึงซอยที่แยกจากถนนด้วย สำหรับการติดประกาศในซอยจะต้องมีระยะห่างจากปากซอยไม่น้อยกว่า 10 เมตร

5. ห้ามมิให้ผู้สมัครปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนอกพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ตนสมัคร

หากปิดป้ายเสียงผิดระเบียบ ต้องทำอย่างไร

ระเบียบปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ข้อสุดท้ายระบุไว้ว่า หากผู้สมัครทำผิดกฎตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครฉบับนี้กำหนด

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจข้างต้นมีอำนาจรื้อถอน ทำลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาดได้