ประวัติ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

เลือก วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเลือก “วรพจน์ วิศรุตพิชญ์” นั่งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ รอเสนอนายกฯ ชงที่ประชุม ส.ว. ทูลเกล้าฯ ต่อไป

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอชื่อ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ การคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ สืบเนื่องจาก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานคนปัจจุบัน มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 21 วรรค 1 (3) ประกอบมาตรา 31 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

สำหรับประวัติโดยสังเขปของว่าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ส่วนประวัติการศึกษาในต่างประเทศ

  1. Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส (2524)
  2. Doctorat en droit (กฎหมายมหาชน) Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส (2535)

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2519-2544)
  • อธิบดีศาลปกครองกลาง (2544-2548)
  • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (2549-2553)
  • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด (2553-2558)
  • ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด (2558-2559)
  • รองประธานศาลปกครองสูงสุด (2559 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์