กทม. ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน ส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีก.พ. เริ่มชำระ มิ.ย. 66

ภาษีที่ดิน

กทม.ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เริ่มชำระเดือนมิถุนายน 2566 และขยายเวลาให้ผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศไปก่อนหน้านี้

ประกาศดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งยังมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องภายหลังจากการถ่ายโอนข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายรายมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ต่อจากกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้แล้ว

1.ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม 2566 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2566

3.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนเมษายน 2566

4.ขยายกำหนดเวลาในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566

5.ขยายกำหนดเวลาในการผ่อนชำระภาษี งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็นเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม เป็นในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน เป็นชำระเดือนสิงหาคม 2566

6.ขยายกำหนดเวลามีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกรกฎาคม 2566

7.ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม 2566


ประกาศกทม.-ภาษีที่ดิน